ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ

Η Meditrina με αίσθηση ευθύνης, έχει εγκαταστήσει ένα κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης, συλλογής, αναφοράς, αξιολόγησης και αποτροπής ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορεί να σχετίζονται με τα προϊόντα της.

Η εταιρεία μας έχει αναθέσει στον Συμβεβλημένο Ερευνητικό Οργανισµό Pharmassist CRO τη διαχείριση του συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης και ∆ιαχείρισης Κινδύνου, την αναφορά στις αρμόδιες Αρχές (ΕΟΦ) πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών, την υποβολή Έκθεσης Περιοδικής Παρακολούθησης Ασφάλειας και τη διαχείριση Αυθόρμητων Αναφορών Ανεπιθύμητων Ενεργειών.

Το σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης της εταιρείας μας είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις του ΕΟΦ και του ΕΜΕΑ.

Διασφαλίζουμε με τα συστήματα αυτά τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων μας και ικανοποιούμε την κοινωνική απαίτηση για κυκλοφορία ασφαλών φαρμακευτικών προϊόντων.

Μπορείτε να αναφέρετε μία Ανεπιθύμητη Ενέργεια σχετική με κάποιο προϊόν της Meditrina στον ΕΟΦ μέσω της “Κίτρινης Κάρτας” ή στην 24ωρη Γραμμή Φαρμακοεπαγρύπνησης στο 210 6561435.